Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantin - Kafeterya İhalesi
25 Ekim 2019

İLAN

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’nden

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kantin-Kafeterya kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü ile 19.11.2019 tarih ve saat 10:00 ‘da Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde ücretsiz görebilir, şartname ve eklerini 100 TL (Yüz TL) karşılığında satın alabilir

3) İstekliler Teklif Zarflarını belirtilen Tarih ve Saatine  kadar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma birimine teslim etmeleri gerekir.

4) ihaleye katılım için ,geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti imza beyanı veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

5) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

9 )Kantin-Kafeterya ihale bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer giderler müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

10) Geçici teminatın oranı Muhammen bedelin en az %10 (yüzde on) oranında olmalıdır. Geçici Teminatı Nakit olarak yatıracak istekliler Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün Halkbankası Kırşehir şubesindeki TR35 0001 2009 5020 0005 0000 33 IBAN numaralı hesabına yatırabilirler. Nakit Dışındaki Geçici teminatların süresi en az ihale tarihi itibariyle 4 (dört) ay olmalıdır.

11)  İstekli firmaların teklif dosyaları komisyonca incelecek olup, ihaleye katılmaya yeterli dosyaları sunan istekliler ihale salonuna alınacaktır. İhale dışı kalan  firmalar ihale salonunda alınmayacaktır.

12 ) Katılım yüksek olacağı düşünüldüğünden ihale salonuna her firmadan 1(bir) teklif vermeye yetkili kişi alınacaktır. İş ortaklığı olarak katılacak istekli firmaların ortak sayısı kadar teklif vermeye yetkili kişi alınacaktır.

13) İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.