Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantin - Kafeterya İhalesi
21 Ocak 2020

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kantin-Kafeterya kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 04/02/2020 tarih ve saat 10:00 ‘da Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde ücretsiz görebilir, şartname ve eklerini 200-₺ (İkiyüz) karşılığında satın alabilir.

3) İstekliler Teklif Zarflarını belirtilen Tarih ve Saatine kadar Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma birimine teslim etmeleri gerekir.

4) ihaleye katılım için, teklif mektubu, iş deneyim belgesi, geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti imza beyanı veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

5) İstekliler, ilan tarihi itibari ile son 5 yıl içerisinde kantin-büfe-kafeterya-pastane iş kollarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesi sunacaklardır.

6) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

7) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

8) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

10 )Kantin-Kafeterya ihale bedeli üzerinden ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer giderler müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

11) Geçici teminatın oranı Muhammen bedelin en az %30 (Yüzde Otuz) oranında olmalıdır. Geçici Teminatı Nakit olarak yatıracak istekliler Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Kırşehir şubesindeki TR35 0001 2009 5020 0005 0000 33 IBAN numaralı hesabına yatırabilirler. Nakit Dışındaki Geçici teminatların süresi en az ihale tarihi itibariyle 4 (dört) ay olmalıdır.

12)  İstekli firmaların teklif dosyaları komisyonca incelecek olup, ihaleye katılmaya yeterli dosyaları sunan istekliler ihale salonuna alınacaktır. İhale dışı kalan firmalar ihale salonunda alınmayacaktır.

13) Katılım yüksek olacağı düşünüldüğünden ihale salonuna her firmadan 1(bir) teklif vermeye yetkili kişi alınacaktır. İş ortaklığı olarak katılacak istekli firmaların ortak sayısı kadar teklif vermeye yetkili kişi alınacaktır.

TAŞINMAZ MAL İHALE BİLGİLERİ  (KİRAYA VERME)

S.NO:

BULUNDUĞU YER

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) Açık kapalı toplam  alan

KİRA SÜRESİ

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE ÜSÜLÜ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kantin - Kafeterya

200

3 (Üç) Yıl

554.505,08-₺

166.351,52-₺ 

2886/37 md. Kapalı Teklif

04/02/2020

10;00