T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü

GSM Kabinet Kiralanması İşi İhalesi Duyuru Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019

GSM Kabinet Kiralanması İşi İhalesi Duyuru


T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

       Müdürlüğümüze bağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binası içerisinde bulunan, daha önceden kiralaması yapılan ve 3 (üç) yıl süre ile kiralaması yapılacak olan 2 mt en, 2,20 mt boy ve 2,20 mt yüksekliğinde 3 adet (Turkcell, Avea ve Vodafone) GSM Kabinet kiralanması işi ihalesi yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Müdürlüğümüze bağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

2-İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 30.01.2019 tarihinde Çarşamba günü Saat 10:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden, Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Ek Hizmet Binası (Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi) adresinde yer alan Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimine istenilen belgelerle birlikte teklifleri teslim etmelilerdir.

4-Tahmin Edilen Bedel; 1 Adet GSM Kabinet kiralama işinin 1 yıllık tahmini bedeli 13.968,03-₺’dir.

5-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

Gerçek Kişi İse:

a-Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığına dair)

b-Tebligat Adresi

c-Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

d-İstekliler adına vekaleten katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza beyannamesi.

e-Şekli ve içeriği doküman içeriğinde bulunan teklif mektubu.

Tüzel kişi ise:

a- Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

bİmza sirküsü ( Noter onaylı)

  c- Şekli ve içeriği doküman içeriğinde bulunan teklif mektubu.

  d-Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat yerinde görülerek ihaleye katıldığına dair)

6- Belgelerin Sunulma Şekli: İstekliler, belirtilen tarih ve saate kadar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. katında bulunan Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonunda istenilen belgeleri ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimine ulaşması şarttır.

7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

9-Kesin Teminat sözleşme bedelinin %6’sı olarak alınacaktır.

İlgili Dökümanlar Aşağıda Listelenmiştir.

İLAN.docx

GSM KABİNET KİRALAMA TEKLİFİ.pdf


Paylaş