overlay

Koronavirüs Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı
tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve
Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge
hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık
Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda
bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik
hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk
grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya
kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik
iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya
status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler,
koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse
kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek
yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde
Bakanlığımızca belirlenmiştir.
2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl
içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi
üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum
belgesi” üretilecektir.
3- E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışmalar tamamlanmış olduğundan idari izinli
sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sadece enabız
sistemi üzerinden temin edeceklerdir.
Bu minvalde ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin
işlemler işbu yazımız kapsamında gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı